background image

Visie

Algemene Voorwaarden

 1. De werkroosters
 2. De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die in onderling overleg worden bepaald. De klant zal dienaangaande de nodige soepelheid in acht nemen. De klant garandeert de toegang tot de lokalen, en verbindt zich, naar behoefte, om de air-conditioning of de verwarming niet af te sluiten.

 3. De leiding van de werkzaamheden
 4. Aansprakelijkheid
 5. Schorsing van de werken
 6. Klachten
 7. Geldigheidsduur offertes
 8. Prijzen
 9. Duur van de overeenkomst
 10. Personeel
 11. Betaling van de facturen
 12. Niet-betaling van de factuur op vervaldag
 13. Beëindiging van de overeenkomst wegens wanprestatie
 14. Gebruik van materiaal
 15. Bevoegdheid van de rechtbanken
 16. Toepassingsgebied algemene voorwaarden

Certificaten

Iedere werkgever is verantwoordelijk voor het vermijden van ongevallen op het werk en staat dus in voor de organisatie van de veiligheid.

De sector waarin onze werkzaamheden zich situeren behoort tot één van de grootste risicosectoren met als bijzondere eigenschap dat de activiteiten worden uitgevoerd in ondernemingen die zich situeren in alle bedrijfstakken. Dit bemoeilijkt de analyse van de risico’s en de uitbouw van een efficiënt veiligheidsbeheer.

Om dit veiligheidsbeheer op een optimale manier uit te bouwen, heeft CIBO NV ervoor gekozen om het VCA attest te behalen en de vereisten die door de invoering gesteld worden concreet op te volgen.

De VGM-checklist of “checklist aannemers veiligheid, gezondheid en milieu” beschrijft de procedure die gevolgd moet worden om het VCA-certificaat te ontvangen. Hierbij zijn zowel veiligheids-,als milieu- en gezondheidsaspecten opgenomen. Via een doorlichting of audit door één van de hiervoor geaccrediteerde certificatie-instellingen wordt nagekeken indien de aannemer conform werkt met de VCA-criteria.

Binnen onze firma werd een specifieke structuur uitgebouwd waarbij risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu tijdig en efficiënt worden geëvalueerd met als basis “de risico-inventarisatie voor de aanvang van het contract” en de “interne werfaudit”. Deze vormen de basis voor het verder uitbouwen van de nodige preventiemaatregelen in samenwerking met onze klanten.